Følgende handels- og leveringsbetingelser gælder enhver aftale mellem køber og Websubstans, medmindre andet fremgår skriftligt mellem Websubstans og køber.

 1. TILBUD OG AFTALE

1.1 Tilbud givet af Websubstans er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Websubstans og køber.

1.2 En aftale er indgået, når køber accepterer tilbuddet skriftligt, eller når Websubstans har afgivet ordrebekræftelse på en modtaget bestilling.

1.3 Når køber accepterer et tilbud, accepteres nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

 1. BETINGELSER

2.1. Et tilbud er betinget af, at:

– alt aftalt materiale leveres af køber (se punkt 3.6 og 7.2)

– det fremsendte materiale fra køber svarer til Websubstans’ rimelige forventninger jvf. tilbuddet

2.2 Alle tilbud inkluderer to gange korrektur. Alt herefter faktureres pr time.

2.3. Et tilbud er eksklusiv hosting, domæne og andre udgifter til drift af fx hjemmeside. Det afholdes af kunden selv.

 1. PRIS

3.1 Alle priser oplyses ekskl. moms og i danske kroner.

3.2 Websubstans kan give projektpriser efter aftale.

3.3 Websubstans pålægger et ekstratillæg på 50 % ved nødvendigt aftenarbejde (fra kl. 18-05).

3.4 Websubstans pålægger et ekstratillæg på 100 % ved nødvendigt weekendarbejde.

3.5 Websubstans kan kræve ekstra betaling, hvis det leverede materiale viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller hvis køber skal rette i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt (medmindre andet er aftalt).

3.6 Websubstans forbeholder sig retten til at prisregulere.

 1. BETALING

4.1 Der fremsendes en faktura på aftalt beløb eller timetal umiddelbart efter afleveret projekt, medmindre projektet trækker ud. Faktura sendes på e-mail.

4.2. Betalingsfristen er otte dage netto.

4.3 Betaling skal finde sted ved bankoverførsel.

4.4 Hvis ikke betalingen sker inden for otte dage, beregnes der morarenter på 2% af beløbet fra forfaldsdagen samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker.

 1. LEVERING

5.1 Levering eller fremsendelse af materiale til tryk eller produktion kan kun ske, når Websubstans har modtaget en skriftlig godkendelse.

5.2 Hvis der ikke er aftalt et tidspunkt for levering, bestemmer Websubstans leveringstidspunktet.

 1. UNDERLEVERANDØR

6.1 Websubstans gør brug af underleverandører til at fuldføre forskellige opgaver, blandt andet udvikling af websider.

 1. FORPLIGTELSER

7.1. Køber skal overholde de aftalte deadlines. Hvis køber ikke overholder deadlines, er Websubstans ikke forpligtet til af aflevere den endelige produktion til den aftalte deadline.

7.2 Alt materiale (tekster, billeder, logo og grafiske elementer) skal afleveres inden opgaven påbegyndes, medmindre andet er aftalt.

7.3 Når hjemmesider overdrages til køber, er køber forpligtet til at opfylde og overholde betingelserne for det valgte CMS-system. Køber overtager fuldt ansvar for sitet, det udseende og opdateringer heraf.

 1. EJENDOMSRET OG OPHAVSRET

8.1 Websubstans’ design, layout, tekster etc. tilhører Websubstans og må ikke uden godkendelse kopieres, laves om, videresælges eller overlades til tredjemand.

8.2 Websubstans forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted.

8.3 Ophavsretten til fx logoer, skabeloner, hjemmesidedesign osv. tilhører Websubstans, medmindre andet er aftalt.

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 Websubstans kan ikke drages til ansvar for formulering af tekster med fejl, lovlighed og light, som produceres til køber. Køber afholder ansvaret for korrekt indhold.

9.2 Websubstans kan ikke drages til ansvar for købers udgivelse af billeder eller andet, der kan være underlagt tredjemandsrettigheder. Det er købers ansvar at kende til rettighederne.

9.3 Hvis købers ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger medfører, at Websubstans bliver pålagt erstatning, afgift eller bøde, er køber forpligtet til at friholde Websubstans for disse.

9.4 I tilfælde af forsinkelse af eller mangler ved det leverede har Websubstans intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, beslaglæggelse, oprør og uroligheder. I sådanne tilflde skal Websubstans underrette køber.

9.5 Websubstans hæfter ikke for købers driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Dette gælder også tab som følge af købers retsforhold over for tredjemand.

9.6 Websubstans er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til købers systemer, herunder data, som befinder sig på købers eller andres internetservere.

9.7 Et erstatningskrav over for Websubstans kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

10. MANGLER

10.1 Køber skal straks ved leveringen undersøge det modtagede materiale frz Websubstans. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give skriftlig meddelelse herom, samt beskrive manglen.

10.2 Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Mangler vil blive omleveret inden for rimelig tid. Hvis ikke Websubstans lever op til dette, kan køber ophæve aftalen.

 1. TVISTER OG VÆRNETING

11.1 Aftalen er underkastet dansk ret.

11.2 I enhver tvist med udgangspunkt i Websubstans og købers kontrakt, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen.

 1. PERSONDATASIKKERHEDEN

12.1 I forbindelse med den lov om persondatabeskyttelse gemmer Websubstans fælgende data i kundearkivet:

Firmanavn

Adresse

CVR. nr.

Tlf. nr.

E-mail

12.2 Disse data bruges ved fremtidige faktureringer eller fremsendelse af tilbud og gemmes, så længe det findes nødvendigt i forhold til kunderelationen. Herefter vil alle gemte data blive slettet.

12.3 Der videregives ikke kundedata til tredjepersoner eller firmaer.

12.4 Efter afsluttet opgave kan kunden forlange at få slettet data.

12.5 Der gemmes ikke personfølsomme oplysninger.

Kontakt Websubstans for et tilbud.